Религиозният туризъм включва религиозни атракции, които могат да се групират в следните направления:

  1. Свещени места с религиозни центрове, които обслужват целите на религиозно мотивирани поклоннически посещения;
  2. Религиозни сгради и паметници, които имат историческа и архитектурно-художествена стойност;
  3. Религиозни събития и празници като: фестивали; процесии; обряди; служби и др.
  4. Култови предмети, сувенири, аудио записи, книги и други, с религиозна тематика.

България разполага с много добри възможности за предоставяне на качествен туристически продукт. Налице са значителна част от предпоставките за развитие на този вид специализиран туризъм: обекти и прояви за религиозен и културен туризъм; липсват забрани и ограничения от религиозен характер; свобода на вероизповеданията; разбиране и подкрепа от държавните институции и обществото, както и от църковните институции; благоприятна възможност има и за съчетаване на религиозния с елементи на културно – познавателния туризъм; има позитивна дейност на фондации и обществени организации.

Все повече в пакетите с туристически услуги се включват обекти на религиозния туризъм, а туристическите асоциации и съвети и браншови съюзи, обръщат внимание на този вид туризъм.

Освен тях от скоро „Министерство на туризма“ развива стратегия за популяризиране на религиозния туризъм, като изгражда религиозни маршрути за чуждестранни и местни туристи.

   Религиозният туризъм често е обвързан, повече или по-малко, с други видове туризъм, като най-вече той е съчетан с културния туризъм. Това е породено от естеството на обектите, които се посещават и затова, той често се дефинира като част от него. Поради голямата информация, получавана от посещението на местата свързани с религиозния туризъм, той включва и елементи от познавателния туризъм. Форми на религиозен туризъм се срещат и в комбинация и с деловия, рекреативния, пешеходния, круизния, лечебния туризъм.

Българската асоциация за алтернативен туризъм (БААТ) стимулира къщи за гости и малките хотели, които са в региони, в които има манастири, църкви и други религиозно-култови паметници от далечното и близко минало да предлагат услуги свързани с религиозния туризъм.

Световни организации ангажирани с религиозния туризъм са:

1 Световната туристическа организация (UNWTO)

2 Световна асоциация за религиозен туризъм (WRTA)