Епископ на Никополската епрхия е Монсеньор Петко Йорданов Христов.

Тя е административна единица на Католическата църква в България, обхващаща цяла Северна България и всички вярващи католици от римски латински обред, живеещи на тази територия.

Покръстването на павликяните от Северна България започнало малко преди 1610 година, а пък на тия от Южна България от 1623 година нататък и завършило за около 50 години и за едните, и за другите. В докладите на католическото духовенство в България от този период (1618-1680 година) се споменават поименно около 40 селища (включително и големите градове), имащи отношение към Светия престол. Католическата църква, тук е силно изменчива – например в двете десетилетия след 1688 година (Чипровското въстание) до края на същия век в докладите за Софийската архиепископия конкретно се упоменават като католически едва 8 селища, в които се срещали (и то не постоянно) 14 свещеници и монаси общо.

През 1643 година, по предложение на архиепископ Богдан, Конгрегацията създала Марциано-полската архиепископия, с постоянно седалище Доростол (Силистра).